Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky "VOP"

společnosti CAC Group s. r. o.

se sídlem Vodičkova 12/5, 120 00, Praha 2
IČO: 274 212 52
DIČ: CZ27421252
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110937

provozující portál www.pojistenirazdva.cz

(dále jen “CAC Group“)

 

CAC Group je vázaný zástupce, jednající jménem Broker Trust a. s. (IČO: 26439719, se sídlem Hanusova 1411/18, 140 00 Praha 4 - Michle, zapsané do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7141) dle zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění registrovaný u České národní banky (dále „ČNB“) s oprávněním k činnosti.

CAC Group je oprávněna zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy pro pojišťovny uvedené na straně 2 těchto VOP.

V případě zájmu o vybrané pojištění obdrží zájemce (klient) od CAC Group návrh pojistné smlouvy a související dokumentaci, zejména všeobecné pojistné podmínky zvolené pojišťovny. Obdržením návrhu pojistné smlouvy nevzniká zájemci žádný závazek ani oprávnění.

Zájemce je povinen před uhrazením ZKONTROLOVAT návrh pojistné smlouvy, zejména osobní údaje pojistníka i pojištěných, rozsah pojistného plnění, pojistné limity a výluky pojištění, a ujistit se, že podmínky pojistné smlouvy odpovídají požadavkům zájemce a že údaje vyplněné v pojistné smlouvě jsou správné a úplné. Neodpovídá-li návrh pojistné smlouvy požadavkům nebo obsahuje-li chyby, je zájemce povinen oznámit tyto skutečnosti bezodkladně CAC Group a vyčkat zaslání opraveného návrhu pojistné smlouvy.

CAC Group neodpovídá za újmu, která zájemci vznikne tím, že si nezkontroluje návrh pojistné smlouvy a nepostupuje dle odstavce výše.

Návrh pojistné smlouvy je zájemcem přijat zaplacením předepsaného pojistného. Pojistná smlouva je uzavřena pouze tehdy, je-li pojistné připsáno v plné výši a pod správným variabilním symbolem na účet uvedený v pojistné smlouvě dle podmínek uvedených ve smlouvě. V případě pozdní úhrady pojistná smlouva nevznikne.

Je-li pojistné uhrazeno dle podmínek pojistné smlouvy, vzniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě.

Pojistné je možné hradit pouze v tuzemské měně, tedy v korunách českých (Kč).

Zájemce může od uhrazené pojistné smlouvy odstoupit do 14 dnů a v případě smlouvy o životním pojištění do 30 dnů od dne uzavření bez udání důvodu, a to písemně na adrese uvedené v pojistné smlouvě. Právo na odstoupení se nevztahuje na cestovní pojištění uzavřené na dobu kratší než 1 měsíc. Ostatní podmínky výpovědi smlouvy jsou stanoveny zákonem.

V případě, že zájemce neuvede pravdivé a úplné informace, má pojišťovna právo od pojistné smlouvy odstoupit.

CAC Group nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné pojišťovny, jejíž produkty nabízí. Zároveň tyto pojišťovny, ani osoby ovládající tyto pojišťovny nemají přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu CAC Groupu. CAC Group získává v souvislosti se sjednávaným pojištěním odměnu pouze od pojišťovny, a to ve formě sjednané provize za zprostředkování pojištění.

Stížnosti na činnost CAC Group je možné zaslat na info@pojistenirazdva.cz nebo na adresu uvedenou na www.pojistenirazdva.cz/kontakt. Eventuálně též na adresu ČNB jako orgán vykonávající dohled nad CAC Group.

Spory s CAC Group nebo pojišťovnou z pojistné smlouvy neživotního pojištění lze řešit mimosoudní cestou prostřednictvím České obchodní inspekce, spory z životního pojištění prostřednictvím finančního arbitra.

Účinné od 3.9.2020

Obchodní podmínky ke stažení zde.

Reklamační řád zde.

Strana 2 obchodních podmínek

CAC Group je oprávněn zprostředkovat uzavření pojistné smlouvy pro tyto pojišťovny:

ALLIANZ pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815, IČ: 47115971

AXA pojišťovna a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12826, IČ: 28195604;

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433, IČ: 63998530;

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Zelené předměstí, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567, IČ: 45534306;

DIRECT pojišťovna a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Brno, PSČ 602 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3365, IČ: 25073958;

GENERALI Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16 , 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 45272956;

KOOPERATIVA pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897, IČ: 47116617;

SLAVIA pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční 1, Praha 1, 110 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 2591, IČ: 60197501;

UNIQA pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136/810, 160 12 Praha 6, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2012, IČ: 49240480;